Gyufaszál Isten kezében

Mi a Szeretetláng? „Szeretetlángom maga Jézus Krisztus” – mondta a Szűzanya 1962. augusztus 31-én Kindelmann Károlynénak. Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább… E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét, s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket… Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja” – írta lelki naplójába Kindelmann Károlyné – Szántó Erzsébet, aki 1962. április 13-tól haláláig kinyilatkoztatásokat kapott az Úr Jézustól és Szűz Máriától.

Áradjon ki a Szeretetláng minden népre!

Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani. A Szeretetláng így elsősorban nekünk, magyaroknak adott kegyelmi ajándék, de egyben feladat és felelősség is. Azt akarom – mondta a Szűzanya – , ahogy nevemet ismerik a világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját, mely csodákat tesz a szívek mélyén.”

A Szeretetláng-üzeneteket és -tanításokat Erzsébet asszony mindig lelke „bensőjében” élte meg. Ennek ellenére mégis világosan tudta, hogy ki az, aki beszél, sőt azt is „látta”, hogy az Égiek tekintete szomorú vagy derűs volt. A misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi látomásnak nevezi. Mária-jelenésnek azért nevezik, mert a Szeretetláng kegyelmét az Istenanya esdte ki a Mennyei Atyától. Erzsébet asszony az Úr Jézus és olykor a Szűzanya kérésére írta le az égi közléseket.

A napló még kínaiul is olvasható

A négy napló Erzsébet asszony halálát követően utolsó lelki vezetőjéhez került, aki 1992-ben egy lelki leányával elküldte dr. Takács Nándor fehérvári püspökhöz kivizsgálás céljából. Három év elteltével ez a lelki leány elhozta a naplókat a püspöktől, melyet máig közösségében őriz egy atya felügyelete alatt.

A Szeretetláng lelki napló az összes világnyelven olvasható, még kínaiul is. A lelki naplóban leírt üzenetek hatására lelki mozgalmak jöttek létre szerte a világon püspöki, bíborosi jóváhagyással. A napló szerint a Szűzanya imát és áldozathozatalt kér a Szeretetláng kiáradásáért, valamint azt, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony napját a Szeretetláng szellemében ünnepeljék az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén és az ország szívében, a Szűzanya tiszteletére szentelt négy templomban. Ez a kérés 2011. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén teljesült először.

A gyermekkori nélkülözéstől a boldog családi életig

Kindelmann Károlyné – Szántó Erzsébet 1913. június 6-án született Kispesten (a későbbi Wekerle-telep területén) Szántó József és Mészáros Júlia Erzsébet házasságából, hatszori ikerszülést követő tizenharmadik gyermekként. A Kispesti Főplébánián keresztelték meg június 13-án. 1925-ig bezárólag minden szülője és testvére (testvérei közül kilencen influenzajárványban, egy diftériában, ketten balesetben) meghalt. 11 éves korában már önmagát kellett ellátnia.

Sok gyermekkori nélkülözés és megpróbáltatás után a Krisztus Király egyházközség plébánosa szép énekhangjára felfigyelve beajánlotta az egyházközség énekkarába. Itt ismerkedett meg a nála 35 évvel idősebb özvegy Kindelmann Károllyal, aki harmadrendi ferences volt. A férfi megkérte a kezét és 1931. május 25-én házasságot kötöttek. 1932 és 1942 között hat gyermekük született. Az egész család segített a rászorulókon, imádságos életet éltek, rendszeresen jártak misére és imádkozták a rózsafüzért is.

Égi megbizatás

Kindelmann Károly 1945. április 25-én, Húsvét vasárnap délután 3 órakor hunyt el. Ekkor Erzsébet asszony 32 éves volt. 1946-ban Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Jolánta rendi néven harmadrendi karmelita lett a budapesti, Huba utcai Kármelben. Mivel nyíltan vállalta katolikus hitét, gyermekeit beíratta hittanra és nem volt hajlandó aláírni a Mindszenty József hercegprímás elleni ívet, 1948-tól újabb megpróbáltatások vártak az egész családra.

1961-re minden gyermeke önállóvá vált, és ettől kezdve „égi megbízatást” teljesített. 1962. április 13-tól haláláig kinyilatkoztatásokat kapott az Úr Jézustól és Szűz Máriától, melyeket lelki naplójában jegyzett föl. 1962-től 1963-ig a Budapesten – Pesthidegkúton – lévő otthonukhoz tartozó kert egy sarkába önkéntes mesterember segítségével saját kezűleg épített fel egy remetelakot, a Kisházat, ami kb. 16 m2 alapterületű volt. Nagy hidegek kivételével ezen a helyen élt, imádkozott, és sok kinyilatkoztatásban volt része. A bejáratból kifelé nézve jobbra, 3-4 méterre egy Lourdes-i barlangocska állt, egy keménygránitból faragott Szűzanya szoborral, előtte egyszerű kis kertecskével. Erzsébet asszony éjszaka és kora reggel imádkozott, nappal pedig a családjáról gondoskodott.

Ma már több ezren engesztelnek a Szeretetláng szellemében

1985-ben bekövetkezett halálát követően a Szeretetláng lelkisége tovább terjedt. Már Erzsébet asszony életében elkezdődött a közös engesztelés – közös imaóra keretében – az otthonokban és a templomokban, családokban és imacsoportokban. 1984-ben, Erzsébet asszony utolsó lelki vezetőjével indult először a hívek egy kis csoportja „Szeretetlángot gyújtani”. Az ország különböző városainak, falvainak plébániáira hívták őket, és mind többen csatlakoztak hozzájuk.

Ma már több száz imacsoportban több ezren végeznek engesztelést a Szeretetláng szellemében. Ebben segítségükre van az Engesztelő imaóra című füzet is. Erzsébet asszony 1985. április 11-én Törökbálinton hunyt el. Halála helyén kápolnát emeltek a Szeretetláng Királynőjének tiszteletére, amely 11 évnyi előkészítés és egy év építkezés után 1997 nyarán készült el. Az oltárba Szent Fausztina nővér csontereklyéje került.

A kis láng valóban futótűzként terjed

A Szeretetláng lelkisége hazánkban – 2009-ben történt magyar egyházi jóváhagyásával – végre felzárkózni látszik azon főként amerikai országok közé, ahol az egyes püspökségek már jelentős evangelizációs tényezőként kezelik a Szeretetláng Mozgalmat. Az évenkénti országos találkozók hazai megrendezése mellett 2011. augusztus 1-je és 8-a között Budapesten került megrendezésre a IV. Nemzetközi Szeretetláng Konferencia is. Az egyes országok koordinátorai mintegy huszonöten találkoztak (közülük 10 pap). A legtöbben Amerikából érkeztek: Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Brazíliából, Mexikóból, Peruból, Ecuadorból, Nicaraguából és El Salvadorból.

Az egyes országok felelőseinek beszámolóiból láthattuk, hogy a mozgalom immár mind az öt földrészen megtalálható, 67 országban van jelen. Leginkább Mexikóban és Brazíliában terjedt el, csak Brazíliában 3 millió tagjuk van. Sao Pauloban már négy szentélyt szenteltek a Szeretetláng Mozgalomnak. A jelenlegi nemzetközi koordinátoroknak, Guilhermo és Rosalía Moraisnak, akik fáradságos munkával dolgoznak, csodálatos tanúságtételeik vannak, érsekük és nagyon sok pap segítségét, támogatást tudhatják maguk mögött.

Az említett országokon kívül az amerikai kontinens koordinátora beszámolóiból hallhattunk a Szeretetláng Mozgalomról Venezuelában, Costa Ricában, a Dominikai Köztársaságban, Kolumbiában, Paraguayban és Chilében. Afrika 14 országában is jelen van már a mozgalom. Érdekes beszámolót hallhattunk és láthattunk a kongói Szeretetláng árvaház életéről.

Megvalósulni látszik, amit a Szűzanya Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszonynak, a Szeretetláng első kiválasztottjának mondott: „Szeretetlángom nemcsak a nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni és az egész világon el fog terjedni.” Sőt azt is megígérte, hogy a kis láng futótűzként fog terjedni.

Hálaima a Szeretetláng Mozgalomért

Jézus szavai szerint kis „gyufaszál” volt Erzsébet az Ő isteni kezében, de Ő is biztosította arról, hogy általa milliók lelkében lobbantja majd lángra a Szeretetlángot.

A IV. Nemzetközi Konferencia magyarországi helyszíne alkalmat adott arra, hogy sokan eljöhessünk ide a „forráshoz”, fölkereshessük az Erzsébet asszony életével kapcsolatos helyeket, ahol élt, imádkozott és végső nyughelyét, hogy együtt imádkozhassunk ezeken a helyeken, kérve közbenjárását az immár világméretűvé vált Szeretetláng Mozgalomért.

Ezek a közös imádságok, az Eucharisztia közös megünneplése a magyar hívekkel a szép magyar templomokban (a budapesti Szent István-bazilikában, a Mátyás-templomban, a Sziklatemplomban, az esztergomi Bazilikában, a kispesti Nagyboldogasszony-templomban, ahol Erzsébet asszonyt megkeresztelték és a remetekertvárosi Szentlélek-templomban, ahol oly sokat imádkozott s melynek kriptájában nyugszik) és a tartalmas megbeszélések tették felejthetetlenné a külföldi és hazai vendégeink számára a találkozót.

A konferencia résztvevői egyhangúlag kinyilvánították szándékukat, hogy fontos Erzsébet asszony lelki naplójának, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi legteljesebb kiadásának, a dr. Erdő Péter bíboros úr által 2009. április 5-én egyházi jóváhagyással ellátott s a Szent István Társulat kiadásában 2010-ben megjelent változatának mielőbbi lefordítása a legfontosabb világnyelvekre (angol, német, olasz, spanyol, francia). Ennek koordinálására a mozgalom magyarországi felelőseit kérték fel. Ez nemcsak a lelki napló szövegére vonatkozik, hanem a benne található teológiai magyarázatokra, valamint az életrajzi és mozgalomtörténeti írásokra is. A mozgalom vezetői kifejezték szándékukat arra vonatkozóan, hogy a jövőben az egész világon egységesített kivonatokat is kidolgozzanak a lelki naplóból.

  1. Jézus Szent Szívének szeretetáradása, amit Szűz Mária közbenjárása és anyai Szívének szeretete által kapunk.
  2. Az isteni Szív és a Szűzanya Szíve szeretet-tüzének lobogása.
  3. Az isteni Szív és a Szűzanya Szíve a szeretet forrásának felénk áramló folyama.
  4. A Szeretetláng a Szentlélek lehelete.
  5. A Szeplőtelen Szűz Szívében kigyulladt tűz – vagyis a Szeretetláng – maga a földre szállt Isten Fia.
  6. Az összetartó szeretet ereje, hatalma és tüze.

A Szűzanya könyörögte ki a mennyei Atyától a Szeretetlángot isteni Fia öt Szent Sebének érdeméért e kegyelmi gyógyírt az emberiség lelki sebeire.

Összeállította:
Rózsásné Kubányi Andrea

Tartalom:

Áradjon ki a Szeretetláng minden népre!

A napló még kínaiul is olvasható

A gyermekkori nélkülözéstől a boldog családi életig

Égi megbizatás

Ma már több ezren engesztelnek a Szeretetláng szellemében

A kis láng valóban futótűzként terjed

Hálaima a Szeretetláng Mozgalomért

Friss hírek:

Hirdetéseink (2024. július 14.)

Templomi hirdetéseink évközi 15. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. július 7.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 30.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 23.)

Templomi hirdetéseink évközi 12. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 16.)

Templomi hirdetéseink évközi 11. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 9.)

Templomi hirdetéseink évközi 10. vasárnapon Tovább...

Hirdetéseink (2024. június 2.)

Templomi hirdetéseink úrnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 26.)

Templomi hirdetéseink Szentháromság vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 19.)

Templomi hirdetéseink pünkösd ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2024. május 12.)

Templomi hirdetéseink Urunk mennybemenetele ünnepén Tovább...

Mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége…

Ferenc pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 58. világnapjára katolikus.hu

Hirdetéseink (2024. május 5.)

Templomi hirdetéseink húsvét hatodik vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2024. április 28.)

Templomi hirdetéseink húsvét ötödik vasárnapján Tovább...

Legyünk a remény hirdetői és a béke épitói

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára katolikus.hu

Az MKPK körlevele…

a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Isten a pusztán át a szabadságra vezet bennünket katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

körlevele a betegek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete

a betegek 32. világnapjára kritasz.hu

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hetedik világnapjára katolikus.hu

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik katolikus.hu

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 109. világnapjára katolikus.hu

Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad

Pápai üzenet a nagyszülők és az idősek világnapjára katolikus.hu

Ferenc pápa magyarországi látogatása

Imádkozzunk együtt a látogatásra készülve katolikus.hu

Ökumenikus imahét

Január 15-én kezdődik az ökumenikus imahét Pesthidegkúton is Tovább...

Elhunyt XVI. Benedek

… az emeritus pápa Tovább...

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete…

… a Béke 56. Világnapjának ünnepére Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

… a szegények hatodik világnapjára katolikus.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia…

…nagyböjti körlevele katolikus.hu

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ne fáradjunk bele tenni a jót katolikus.hu

Erdő Péter főpásztori körlevele…

…a szinódusi folyamat kezdetén Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...