Útravaló elmélkedések
hamvazószerdától pünkösdig

Május 18., húsvét 7. hete, szombat

János evangéliumában Péter és János, mint jó barátok szerepelnek. Ez a jánosi evangélium befejező szakasza, és a két apostol sorsára vonatkozó jövendölés. Jézus Péternek megmondja, hogy követni fogja őt a vértanúságban: oda viszik, ahová nem akar menni. Szolgálatának az lesz a jutalma, hogy őt is keresztre feszítik, a hagyomány szerint fejjel lefelé, a Mester iránti alázatból. Mert jól megtanulta Péter az Utolsó Vacsorán hallottakat: aki első akar lenni, az legyen a többiek szolgája. János hosszú életet kapott, hogy még a harmadik nemzedék előtt is Krisztus tanúja lehessen. Mindenkinek a maga feladatát kell teljesítenie, amelyet Isten gondviselése szabadon kijelölt számára.

Május 17., húsvét 7. hete, péntek

A szentírási jelenetnek hármas mondanivalója van. Az első az egyéni sorsokat érinti: Jézus alkalmat ad Péternek, hogy háromszori tagadását a szeretet megvallásával jóvátegye. Krisztus tudja, hogy a bűnbánatban nagy erő van és az ember általa többé válhat, mint azelőtt volt. Második üzenet, hogy eltávozása előtt Jézus gondoskodik Egyházáról, amikor Péterben látható pásztort állít élére: legeltesd juhaimat! A nyájat Jézus számára kell megtartani, nem kisajátítani. Harmadik tanulság, hogy Jézus minden megbízatás előtt a feltétlen szeretetet kívánja meg tőlünk. Őbenne kell bíznunk, és tőle kell várnunk a jutalmat.

Húsvét 2. hete, szombat

A pogányságból frissen megtért keresztények növekvő létszáma új kihívás elé állítja a fiatal jeruzsálemi keresztény közösséget. Az apostolok már kevesen vannak, hogy ellássák a Krisztustól kapott feladatot, segítőkre van szükségük. A Szentlélek indításával megoldást találnak a kialakult helyzetre: megszületik a diakonátus intézménye. A Szentlélek minden korban segít, hogy Isten népének szolgálatára új megoldások szülessenek. A napjainkban aggasztó paphiánnyal együtt számos területen új evangelizációs lehetőség nyílik a világi hívők előtt. A karitásztól a hitoktatásig, a tömegtájékoztatástól az adminisztrációig az elkötelezett világiak sajátos posztokon hirdetik az üdvösség örömhírét. Hallgassuk nyitott lélekkel, hogyan vezeti sugallataival ma is a Szentlélek az Egyházat!

Húsvét 2. hete, péntek

A szentleckében az apostolok örvendeznek, hogy Jézusért szenvedhetnek. A főtanácsban helyet foglaló Gamáliel a farizeus szektához tartozó nemes tanító volt. Pál apostol is őt hallgatta fiatal korában. Gamáliel most arra figyelmezteti társait, hogy legyenek óvatosak Jézus tanítványaival szemben. Ne akarjanak Isten ügye ellen harcolni. Isten tervét senki sem hiúsíthatja meg. A főtanács ennek ellenére meg akarja őrizni tekintélyét. Megbotoztatják az apostolokat, és rájuk parancsolnak, hogy ne beszéljenek Jézusról. Az apostolok tudják, hogy nemcsak szavuk, de áldozatuk is szükséges az evangélium terjedéséhez. Boldogok, hogy szenvedhetnek Krisztusért.

Húsvét 2. hete, csütörtök

A mai evangéliumi részlet is, a Nikodémussal való beszélgetésből való, de még inkább az evangélista megállapításait tartalmazza. A világosság és a sötétség, a víz és a Szentlélek kifejezések már János evangéliumának elején is előfordulnak, amikor Keresztelő János tanúságáról van szó. Most is vele hasonlítja össze Jézust: János a földről való volt és földiekről beszélt, vagyis a bűnbánat szükségességéről, Jézus az égből jött, ezért égi dolgokról tanított. Mennybemenetele után mindenek fölött áll, azért áraszthatja ki a Szentlelket és ígérheti meg az örök életet. Aki nem fogadja el őt, magára vonja Isten haragját.

Húsvét 2. hete, szerda

A Nikodémussal folytatott beszélgetés elején Jézus hangsúlyozta, hogy a hívő ember a keresztségben újjászületik. Most ennek az ajándéknak a forrását tárja fel az evangélista. A megváltás oka az Atya szeretete a világ, vagyis a bűnös emberiség iránt, amely semmiféle előzetes érdemet nem képes felmutatni. Isten áldozathozatallal mutatta ki jóakaratát. A hit tárgya Istennek ez a nagy tette. Az igazi hitben benne van a hódolat és a szeretet is az Atya iránt. Ezt az igazságot olyan fontosnak tartja a szentíró, hogy tagadó formában megismétli: Az Atya nem ítélni küldte a Fiút, hanem azért, hogy megmentse a világot. Isten különben sem akarja elítélni az embert. A hitetlen ember magát ítéli el azzal, hogy jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. Hátat fordít Isten szeretetének, azért nem részesülhet a szeretet áldásaiban.

Húsvét 2. hete, kedd

Aki újjászületett a keresztségben, az a Szentlélek hatása alatt áll, ezért lelki emberré válik. Élete elárul valamit a Lélek könnyedségéből és érdeklődési köréből. Jézus bizonyára arra céloz, hogy a törvénytudók, akik csak a mózesi törvény betűjét értelmezték, nem sokat értenek ebből az újdonságból. Ők a parancsok aprólékos alkalmazásával nehézkessé tették a vallást. Jézus nemcsak a szellem szabadságára hivatkozik, mint földi dologra, hanem majd feltárja a mennyei dolgokat is: az örök életet és a megdicsőülést. Ezt azért teheti meg, mert a mennyből szállott alá és oda fog visszatérni. Előbb azonban véghezviszi a megváltás művét a keresztfán, és így lesz az üdvösség jele, mint ahogy a pusztában a rézkígyó a szabadulás jele volt.

Húsvét 2. hete, hétfő

Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Ezt az emberi gyümölcsöt az Isten lefoglalhatta volna magának, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és hitünk hirdet éppen az, hogy Isten egyszülött Fia lett emberré. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az Ő egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra. Szabadon, teljes személyisége súlyával, minden külső befolyástól függetlenül mondott igent az Isten tervére, és vállalta, hogy a Szentlélek mátkája, az Üdvözítő édesanyja lesz. Közbenjárása segítsen mindnyájunkat, hogy hozzá hasonlóan, szabadon, és örömmel mondjunk igent életünkben az Isten tervére!

Szombat húsvét nyolcadában

Péternek és Jánosnak megtiltják, hogy hirdessék Jézust, és tanítsanak az ő nevében. Számukra azonban teljességgel lehetetlen, hogy ne szóljanak arról, amit láttak és hallottak. Aki megtapasztalta a Feltámadott Üdvözítő jelenlétét, arról minden fenyegetés lepereg. Szabadon engedik az apostolokat, akik hálát adnak Istennek. Az evangélium megalkuvás nélküli, bátor hirdetése is a feltámadás bizonyítéka. Erre kaptak kegyelmi megerősítést és küldetést az apostolok, és minden megkeresztelt. Méltán adhatunk hálát azokért a papokért, szerzetesekért és világiakért, akik – nem is olyan régen –, a kommunista diktatúra idején bátran megvallották Jézusba vetett hitüket. Tanúságtételük bevilágítja a jelent és a jövőt!

Péntek húsvét nyolcadában

Péter és János igehirdetése sokakat zavar. Felborítja a megszokott rendet. A zsidó nép vallási elöljárói közbelépnek, és börtönbe vetik az apostolokat. A Feltámadottat azonban nem lehet többé bezárni, az üdvösség bármilyen körülmények között felkínált ajándék, mely életet és szabadulást ad mindazoknak, aki hittel befogadják. Az evangéliumi jelenetben a feltámadt Krisztus megjelenik tanítványainak a Galileai tó partján, ahol annak idején meghívta őket, hogy emberhalászok legyenek. Az apostolok most végleges küldetést kapnak, de tudniuk kell, hogy az eredményt nem a maguk erejének, hanem Jézusnak köszönhetik. Jézus segítségével az Egyház a történelem eseményei között megtalálja az igehirdetés eredményes módját

Csütörtök húsvét nyolcadában

Ezt a Jézust Isten feltámasztotta a halálból. Mi tanúi vagyunk ennek. Térjetek meg, és térjetek vissza Istenhez – ebben áll Péter igehirdetése. A beteg emberiség meggyógyult. Számunkra is minden jó a Jézus Krisztusba vetett hitből fakad.

Béke veletek! Ez az első szó a tanítványai között megjelenő feltámadott Üdvözítő ajkán. Hol találjuk meg Jézus békéjét? – teszi fel a kérdést egy lelki író. Jézus keresztjében, ha hittel elfogadjuk azt, – hangzik a válasz. A feltámadásba vetett hittel elfogadott életkeresztjeinkben – szenvedés, betegség, áldozat –, Krisztus keresztjét öltjük magunkra, melyből béke, és élet fakad. Az apostolok küldetést is kapnak az Üdvözítőtől: menjenek az egész világra, hirdessék a megtérést és a bűnbocsánatot.

Szerda húsvét nyolcadában

Az imádság idején Péter és János fölmentek a templomba. A kapuban egy béna feküdt és alamizsnát kért. Péter mindazt neki adja, ami a legdrágább: a feltámadásba vetett hitét. A Jézusba vetett hit talpra állít, és Krisztus követésére sarkall. Nekünk is szól, hogy rázzuk le magunkról mindazt, ami Krisztus követésében megakadályoz. Az evangéliumban a feltámadt Üdvözítő az Emmauszba igyekvő két csalódott tanítvány előtt is feltárja a hit útját. Szenvedése, halála és feltámadása nem különálló esemény, hanem az üdvtörténet kibontakozása. Isten azt valósítja meg, amit ígért, és az egész emberi nemet vezeti üdvösségre. A feltámadt Krisztus közöttünk van a kenyértörésben.

Kedd húsvét nyolcadában

Ezt a Jézust Isten úrrá és megváltóvá tette. Akik Péter szavait hallják, megrendülnek. Nem késik a kérdés: Mit kell tennünk? Ezt a kérdést ma is, mi is föltehetnénk. Péter válasza megtérésre és a keresztségre szólította a jelenlévőket. És mit tegyünk mi, akiket már megkereszteltek? Fedezzük fel újra a keresztség kegyelmi erejét! Az evangéliumban Szent János Mária Magdolnát az Egyház jelképeként állítja elénk. Jézus halálával az Egyház homályban van, de keresi a világosságot, amelyet a feltámadás hite hoz meg. Jézus már nem tartozik ehhez a világhoz, magunktól már nem ismerhetjük fel, csak ha ő megszólít. A válaszunk a hit kifejezése. Egyben küldetést is kapunk tőle. Hirdetnünk kell szavunkkal és életünkkel, hogy Jézus feltámadt.

Húsvéthétfő

Péter szólásra emelkedik: A Názáreti Jézus meghalt, de Isten feltámasztotta. Róla tesz tanúságot a zsoltár. Krisztus nem maradt a halál országában. Minderről nekünk is tanúságot kell tennünk. Húsvét kora reggel az asszonyok kimentek a sírhoz. Jól ismerik a sírt, hiszen ők helyezték oda Jézus testét, most mégis valami megváltozott: üres a sír. Isteni küldött, egy angyal jelenik meg, és szent félelem fogja el őket. Örömükben futni kezdenek, hogy az apostoloknak is elmondják a feltámadás hírét. Jézus missziót bíz az asszonyokra, küldetést ad nekik. Azt kéri, hogy másoknak is vigyék meg a feltámadás örömhírét. Eközben a zsidó vezetők lefizetik a katonákat, hogy hazugsággal próbálják befedni az üres sírt.

Nagyszerda

Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál, Jézus is tudta, mit jelent az elárultatás. Erősségét Atyjában találta. Nem jött még el az én órám, – mondta Máriának a kánai menyegzőn. Most tudja, hogy elközelgett az Ő órája, mely egyben megváltásunk órája is. Jézus az első szentmiséjére készül. Ő a főpap, az oltár, és az áldozati bárány. Az asztalon van már a kovásztalan kenyér, a bor, a húsvéti bárány, de Jézus kezében és szavai által, az Egyiptomból való szabadulásra emlékező étkezés egészen más értelmet kap. A Mester megáldoztatja Júdást, aki azonban kizárja magát ebből az életadó közösségből. Isten szabadnak teremtette az embert. Júdás a szabadságával visszaélve megtagadta Mesterét, pénzért elárulta az Urat.

Nagykedd

Tegnap is egy meghitt asztaltársaságban láttuk az Urat barátaival, Betániában. Ma a tizenkettővel együtt étkezik Jeruzsálemben. Ez Jézus utolsó húsvétja, az utolsó vacsora. János, Jézus keblére hajtja a fejét. Idilli kép, melyet megzavar a gonoszság ármánykodása. Földünk a jó és a rossz küzdelmének színtere, ahol folytonosan változnak a frontvonalak. Isten országa erőszakot szenved. Az apostolok önmagukra mutatnak: távol álljon tőlem, hogy eláruljalak. Júdás pedig az erszényét rejtegeti a háta mögé. Isten vendégül látja az embert. Az egyház születése ebben a teremben indult meg, és Pünkösdkor teljesedett be. Sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, de Jézus halála sem tudta azt megakadályozni. Nem emberi mű, Isten műve.

Nagyhétfő

Jézust a könyörületes szívű, Isten iránt végsőkig engedelmes szolga alakjában állítja elénk Izajás próféta. Jézus Isten szeretett szolgája, aki körüljárva jót tett: visszaadta a vakok látását, kiszabadította a fogságban lévőket. Alázatos és türelmes szolga, aki senkinek az életét nem törte össze, hanem amit csak lehetett, megmentett. Jeruzsálemben a főpapok Jézust mégis el akarják törölni az élők sorából. Betániában ugyanakkor baráti asztaltársaság fogadja be és veszi körül az Urat. Mellette ül Lázár, a szorgalmas Márta felszolgál, Mária pedig illatos olajjal megkeni, majd hajával törölgeti a kivételes vendég lábát. Hármójuk közül legszívesebben kivel cserélnék? A szentmisén én is Jézussal egy asztalhoz ülhetek. A szentgyónásban lábait könnyemmel áztatom, miközben Ő a béke, és a kiengesztelődés olaját árasztja rám. A szegényekben pedig Jézust szolgálhatom.

Nagyböjt 6. hete, szombat

Kaifás főpap prófétai tisztánlátása és cinizmusa ijesztő, és megdöbbentő. Azt mondja Jézusról: ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Ezért el kell hallgattatni. Kaifásban ráismerhetünk mindazokra, akik hatalmukat féltik Jézustól, és az Egyháztól, és ezért nem engedik szóhoz jutni, szavait félre magyarázzák, tevékenységét nyíltan üldözik. Állami, és vallási érdekre hivatkozva a főpap kimondja: „jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az egész nép elpusztuljon”. Prófétai üzenet, hiszen emberileg tekintve senki sincs közülünk, aki halálával megmenthetné a világot. Ember erre képtelen. Isten az, aki megteheti, és Jézusban meg is tette. A kereszten megnyilvánuló ereje feltartóztathatatlan szeretet, mely mindnyájunkat magához vonz, és az örök életre elvezet.

Nagyböjt 6. hete, péntek

Elkerülhetetlenül ellenkezést vált ki a bűnös emberből annak a magatartása, aki jót tesz, és nem közösködik a gonoszsággal. Az Üdvösség történelme megmutatta, hogy az ilyen ártatlanok, igazak sorsa gyakran az üldöztetés, sőt, olykor a halál. Jeremiás prófétát és Jézust is halálosan megfenyegették, de küldetésükhöz mindvégig hűek maradtak. Erősségük az a tudat volt, hogy velük van az Isten. Jézus istenségének teljes kinyilatkoztatását csak feltámadása hozta meg, de szavaiban és tetteiben ez a titok mindig is ott volt. Bátran hirdette, hogy Istentől jött, egy az Atyával, és hogy előbb létezett, mint Ábrahám. A nép vezetői megérezték rendkívüliségét, de káromkodásnak vélték. Jézus tettei arról tanúskodtak, hogy az Atya valóban őbenne van és ő az Atyában.

Nagyböjt 6. hete, csütörtök

Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és Izrael népével. Krisztusban új és örök szövetséget kötött az egész emberiséggel. Mint minden szövetség, ez is szeretetet és hűséget feltételez. „Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja jövetelem napját. Látta, és örvendezett”, – halljuk Jézus szavait az evangéliumban. „Hogyan értsük ezt”, – kérdezték már Jézus kortársai. A kereszt titka eligazítást ad: Ábrahám Izsákkal, és egy égő fáklyával indult a hegyre, hogy egyszülött fiát feláldozza, de mindez csak előkép volt, Isten más áldozatot készített. Az Újszövetség embere örömmel ismeri fel Isten irántunk való kimondhatatlan szeretetét Jézusban, aki szeplőtelen bárány a világ életéért. Az ősatyák, a próféták meghaltak, de aki Jézusban bízik, nem hal meg örökre.

Nagyböjt 6. hete, szerda

Mindnyájan szabadságra vágyunk, de mi a szabadság? Az, hogy bármit megtehetünk, amit akarunk, vagy inkább az, hogy hűségesek vagyunk Isten igéjéhez? A tüzes kemencébe vetett három ifjú még élete kockáztatásával is hűséges maradt Istenhez. A lángok között bilincseik leoldódtak és a tüzes kemencében szabadon jártak-keltek. Az igazság szabaddá tesz benneteket, – halljuk az evangéliumban Jézus szavait. Kettős követelmény fakad ebből a megállapításból. Az egyik, hogy szüntelenül törekedjünk a teljes igazság megismerésére. A másik követelmény, hogy az a szabadság tönkre teszi azt az embert, aki elszakad az igazság keresésétől. Krisztus ma is ott áll mindazok mellett, akik keresik az igazságot. Pilátus előtt maga mondta: én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról.

Nagyböjt 6. hete, kedd

Szent József befogadta és őrizte Jézust és Szűz Máriát. Mivel pedig Isten Anyja az Egyház előképe, így lett József, az ő jegyese, a Szentcsalád őre, egyben annak az Anyaszentegyháznak is az oltalmazója. Egyházunk küldetése pedig az, hogy befogadja és megőrizze a megváltás titkát. Keresztségünk óta mi magunk is ennek a természetfeletti közösségnek a tagjai vagyunk. Jézust és Szűz Máriát, a két nagyszerű ajándékot, amint Szent József tette szívünkben hordozzuk, és szűkebb-tágabb környezetünkkel megosztjuk. Még inkább ez a küldetése a mindenkori római pápának. Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa beiktatása. Adjunk hálát érte Istennek, és imádsággal kísérjük legfőbb pásztori szolgálatát. Amint Szent József tette, legyen annak a családnak az őre, ahol Jézus és Mária vannak az első helyen.

Nagyböjt 6. hete, hétfő

A mai szentírási szakaszokban két asszonyról olvashatunk. Zsuzsanna ártatlan volt, és mégis elítélték. A házasságtörő asszony vétkezett, és azért ítélték el. Mindkettőjük sorsa gyakran megismétlődött az emberiség történelmében. Dániel megmentette Zsuzsannát, Jézus pedig a házasságtörő asszonyt. Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való, – mondja a házasságtörő asszony vádlóinak. Azok önmagukba tekintve nyilvános bűnbánatot tartanak, hiszen végül valamennyien eloldalognak. Jézus sem emel követ az asszonyra: megbocsát. Jól tudja, hogy a törvénynél erősebb a szeretet, és azt is tudja, hogy mi a bűn, – bár soha nem működött együtt annak hatalmával. Menj, és többé ne vétkezzél! Minden szentgyónásban nekem is ezt mondja az Úr.

Nagyböjt 5. hete, szombat

Nem szeretjük azokat, akik leleplezik gyöngeségeinket és rámutatnak hibáinkra. Alázatra van szükségünk ahhoz, hogy a testvéri feddésben felfedezzük Isten látogatását. Jeremiás és Jézus megalapozott bírálatai ritkán arattak tetszést, inkább meg nem értéssel és haraggal találkoztak. Ember így még nem beszélt, – mondják a szolgák, akiket Jézusért küldtek. Nem is tudják milyen fontos ez a tanúságtételük. Felismerik Jézusban, hogy más, mint a többi ember. Számunkra Ő Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Az evangéliumi jelenetből az is kiderül, hogy a Jézus melletti tanúságtétel soha nem könnyű. Nem félek-e attól, hogy Jézushoz való ragaszkodásomért engem is megszólnak, mint Nikodémust?

Nagyböjt 5. hete, péntek

Mindazok, akik jót tesznek, elgondolkoztatják, és létükkel zavarják azokat, akik a sötétség cselekedetei szerint élnek. Az emberiség örök kísértése, hogy eltörölje a föld színéről mindazokat, akiknek példamutató élete megkérdőjelezi a gonoszságot. Így volt ez az Ószövetség igazainak életében, Jézus élete is ezt mutatja. Nemde ő az, akit halálra keresnek? – halljuk a mai evangéliumban. Sokan keresik Jézust, de különböző szándékkal! Már Heródes kerestette, hogy megölje. Most ismét keresik, hogy kezet emeljenek rá, megkínozzák, végleg elhallgattassák. Assisi Szent Ferenc szomorúan sóhajt fel: az emberek nem szeretik a Szeretetet. De vannak olyanok is, nem kis számban, akik igaz szándékkal közelednek Jézushoz. Nekik megadja a szív békéjét és a lélek örömét.

Nagyböjt 5. hete, csütörtök

Megdöbbentően drámai ítéletet mond Jézus a hitetlenekről: nincs meg bennetek az Isten szeretete. Jézus jól ismerte az Atyát, a benne lévő határtalan szeretetet, melyet azonban a kemény szívű hitetlen nemzedék képtelen befogadni. Korunk emberének is ez a tragédiája: vágyakozik a szeretetre, hivatása az Isten, mégsem képes Őt felismerni. Isten nélkül a halál mindennapi kultúráját építi. Mutasd meg nekünk Urunk az Atya arcát, tárd fel szívünk mélyén az Atya üzenetét, mely nem más, mint a szeretet. Szítsd fel bennünk az Isten iránti szeretetet, mert ez a tökéletes Istenismeret. Tégy bennünket Uram, az isteni szeretet misszionáriusaivá, különösen azok felé, akikben nem él az Isten szeretete!

Nagyböjt 5. hete, szerda

Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, – mondja Jézus azoknak, akik megbotránkoznak, mivel szombaton is gyógyít. A Mennyei Atya minden pillanatban munkálkodik. Valljuk róla, hogy igaz, szép, jó, szent. Nélküle a világ visszazuhanna a semmibe. Jézus mindig az Atya akaratát kereste. Általa Isten gyermekei lettünk, egymásnak pedig testvérei. Az Atya akarata éltet, felemel, üdvözít. Az én életemben is tevékenyen jelen van az Isten. Sugallataival megelőz, hogy keressem a szentet, a jót, az igazat. Hagyom-e, hogy munkálja bennem az üdvösséget? Már nem kell várakoznunk az Üdvözítőre. Megváltott bennünket, közöttünk él, és ma is folytatja az emberek üdvözítésének művét.

Nagyböjt 5. hete, kedd

Isten nagyszerű teremtménye a víz. Szomjat olt, tisztít, felüdít… A víz éltet. Keresztségünk fürdője által pedig Krisztus, az élő víz forrása meggyógyít bennünket minden bénultságunkból. A nagyböjti idő végéhez közeledve a liturgikus olvasmányok a keresztségre irányítják figyelmünket, melyben Húsvét éjszakáján részesülnek majd a katekumenek, és mi is ezen az éjszakán újítjuk meg keresztségi ígéreteinket. Az özönvíz jelenete a keresztség előképe. Negyven napig ömlött a víz, elmosva minden bűnt, miközben Noé bárkájában megmenekült az élet. Az emberiség bajban van. Érezzük erőnk fogyatkozását, mint az az ember, akit Jézus megszólított a Beteszda fürdőnél. Akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e bűneidből, emberi megkötözöttségeidből talpra állni? Adjunk hálát Jézusnak, aki megmentett bennünket, és mi magunk is lépjünk oda azokhoz, akiknek nincs emberük.

Nagyböjt 5. hete, hétfő

A mai evangéliumban Jézus meggyógyít egy haldokló gyermeket. Mindez a próféciák beteljesedésére, a messiási idők közelségére utal. Miközben csodáljuk a királyi tisztviselő hitét, mi magunk is szeretnénk növekedni a Jézusba vetett hitben. Általa örök életet kaptunk Istentől. Benne egy új teremtés kezdődött, amelyről Izajás próféta így jövendölt: „Új eget és új földet teremtek”. Isten ma is teremt. Mi keresztények bátran tekintünk a jövőbe. Nem valamiféle kétes, haladásba vetett hit vezet bennünket, hanem Isten országának végérvényes eljövetelére vágyakozunk. Szavainkkal, döntéseinkkel mi magunk is az új eget és új földet teremtő Isten keze alá dolgozhatunk. Nagyböjtben járunk, de Húsvét felé tartunk. Hagyjuk, hogy egyéni életünket és a világot átalakítsa a Jézusba vetett hit!

Nagyböjt 4. hete, szombat

Az Evangéliumban Jézus azt kéri tőlünk, hogy gyarlóságaink tudatában őszintén, és alázattal álljunk Isten elé. A gőgös farizeus külső cselekedetei által szeretné biztosítani önmaga számára a megigazulást. Nem így a vámos, aki bűnbánatot tart. Aki megalázza magát, azt felmagasztalják. Az Olvasmányban Ozeás próféta szemrehányást tesz mindazoknak, akik a szertartások külsőségeinek aprólékos betartásával szeretnék Isten tetszését megnyerni. Ez a fajta vallásosság olyan, mint a futó zápor vagy a felszáradó harmat. Szeretetet akarok, nem áldozatot, – mondja az Úr. A megtéréshez nem elég az áldozati cselekmény, hanem a szív megtörődöttségére és szeretetére van szükség. Csak az ilyen belső átalakulás tesz kedvessé Isten előtt.

Nagyböjt 4. hete, péntek

Isten senkitől sem kér lehetetlent. Nem kíván tőlünk rendkívüli képességeket a szeretet parancsának teljesítése. A szeretet minden évszakban virágzik, – mondja róla boldog Kalkuttai Teréz anya, a Szeretet Misszionáriusainak alapítója. Szeretet az Isten, és aki Istenben marad, az szeretetben marad. A küldetésünk abban áll, hogy cselekedeteink is visszatükrözzék alapvető lelki magatartásunkat. Odalépni a szükséget szenvedőhöz, lehajolni az elesetthez, kinyújtani kezünket a bátortalan felé, reményt sugározni a reménytelennek, – íme néhány egyszerű, mindennapi tett, amely képes Isten szeretetével tavaszt varázsolni a lelkekbe, felmelegíteni a fagyos, közömbös világot.

Nagyböjt 4. hete, csütörtök

A tanítványainak megjelenő feltámadt Üdvözítő békét hirdetett apostolainak. Az Újszövetség népe talán sokszor megborzad azon, hogy az Ószövetség történeti könyvei tele vannak véres harcok leírásával. A II-III. század fordulóján élt Origenész szerint mindez azt jelenti, hogy a választott nép küzdelmei előképei a keresztény ember lelki harcainak. A mai evangéliumi szakaszban is lelki harcról van szó: a gonoszság hatalmai és a világosság fiai között. Téved, aki azt mondja, hogy korunkban nem léteznek a sötétség kifürkészhetetlen erői. Háborúk, megoldhatatlannak tűnő társadalmi feszültségek, a szenvedélyek rabsága ma is jelzik Belzebub hatalmának erejét. Szent Pál az Efezusi levélben így bíztat mindnyájunkat: Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.

Nagyböjt 4. hete, szerda

Isten szeretetből adta nekünk a törvényeit, hogy megtanítson élni. Jézus pedig tökéletesíti a törvényt, mert azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Mégis, sokszor úgy tűnhet, mintha Jézus kereste volna az alkalmakat, amikor a törvényt semmibe véve megbotránkoztatta a farizeusokat és írástudókat. Máshol nyíltan kritizálta az előírásokhoz való ragaszkodásukat. Miért mondja most mégis, hogy tökéletesíteni jött? A törvény küldetése, hogy megtartson az üdvösségre vezető úton. Valamennyi törvény közül Jézus többször is, megkülönböztetett gonddal ajánlott egyet, az pedig a szeretet törvénye. Az Utolsó Vacsorán tanítványai lelkére kötötte: Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket. Ez a tökéletes törvény, ez az üdvösség legbiztosabb útja.

Nagyböjt 4. hete, kedd

Vétkeztünk, és vétkeinkbe újra visszaestünk. Mindnyájan, saját tapasztalatból ismerjük e szavak szomorú jelentését. A sérelmeket, sebeket legtöbbször úgy akarjuk megoldani, hogy másokra még nagyobbakat mérünk. Mindez a félelem reakciója. Aki pedig fél, az nem szabad! Az erőszak erőszakot szül, és a bosszú bosszúért kiált. Hogyan lehet kitörni ebből az ördögi körből? Talán, ha megbocsátok az ellenem vétkezőnek hétszer, – kérdezi Péter. Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer, – válaszol Jézus. A szeretet, az irgalom egyszerűen minden elképzelhető mértéket meghalad, és e szerint kell mérniük a keresztényeknek. Szent Pál a római levélben így fogalmaz: Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval!

Nagyböjt 4. hete, hétfő

Illés és Elizeus története elfátyolozottan Jézusra utal. Illést senki sem akarta hallgatni a királyi udvarban. Elzavarták, menekülnie kellett. Egy nyomorult, idegen asszony azonban komolyan vette a szavait, és életre talált. Elizeussal sem törődtek honfitársai. Az idegen katonatiszt, a szíriai Naamán hitt neki, és megtisztult. Jézust nem tudták hittel befogadni honfitársai a názáreti zsinagógában. Az ő negatív példájuk bennünket is elgondolkodtathat és taníthat. Szeretnénk nyitott lélekkel befogadni Jézus kinyilatkoztatását. Nem csupán saját vágyainak beteljesedését várjuk tőle, hanem hagyjuk-e, hogy kegyelmével betöltsön, meggyógyítson. Ő jobban ismer, mint mi önmagunkat. Tudja, hogy mire van igazán, leginkább szükségünk. Hagyjuk cselekedni! A názáretiek rossz példájából, hitetlenségéből is képes tanulni az alázatos, és bölcs, hívő ember.

Nagyböjt 3. hete, szombat

A tékozló fiú példabeszédének szoktuk említeni a mai evangéliumot. Valójában azonban az Édesapa az, aki fiaira tékozolja szeretetét. Gyermekei még képtelenek viszonozni nagylelkű tetteit. A fiatalabbik fiú szabadságra vágyik. Sokan vannak ma is, akik szerint az Egyház a szabadság kerékkötője. Nem várhatja el az Egyház, hogy mindig szentek legyünk – mondják. Kérjük az Urat, világosítsa meg lelkünket. Ő teremtett bennünket szabad embereknek, segítsen, hogy elkerüljük a gonosz léleknek mindazokat a csapdáit, amelyek megfosztanának szabadságunktól. És ha mégis a bűn rabságába kerülnénk, legyen erőnk felállni, hátat fordítani neki, és elindulni az atyai ház felé, ahol az irgalmas, szeretetét tékozló Atya bennünket is vár.

Nagyböjt 3. hete, péntek

Isten a szőlőjét rábízza az emberekre. Én is felelős vagyok Isten országának egy részletéért. Felelős vagyok azért, hogy házastársam, gyermekeim, munkatársaim megismerjék az üdvösség jó hírét. A gyilkos szőlőmunkások ma sem tűntek el. Olykor talán én magam is rájuk hasonlítok, amikor önzésem megakadályoz abban, hogy Isten szólításaira figyeljek. A Mennyei Atyát nem lehet felülmúlni türelemben és kitartásban. Újabb és újabb módon szólít meg bennünket. Az idők teljességében Fiát küldte, hogy általa üdvözüljünk. Szeretete a halálnál is erősebb. Isten tervének megvalósulását a gonoszság tobzódása sem tudja megakadályozni. Az Úr azonban félreállítja azokat, akik mindvégig megátalkodottak.

Nagyböjt 3. hete, csütörtök

A földi élet nem minden az ember életében. Mégis, sokszor úgy élünk, mintha az örök boldogságot is ezen a földön szeretnénk megtapasztalni. Eközben pedig éppen azt a képességünket veszítjük el, hogy földi létünket az örök élet távlatába tudjuk helyezni. Erre a súlyos tényre figyelmeztet a gazdag ember és a szegény Lázár evangéliumi példabeszéde. Első enciklikájában XVI. Benedek pápa arra figyelmeztet hívőket és nem hívőket, hogy az igazságosságért való küzdelem közös feladatunk. Azonban azt is hozzáteszi, hogy a legigazságosabb társadalom sem nélkülözheti az egyház karitatív munkáját. Egy jó szó, egy kézfogás, egy szerető tekintet nem vezethető le az igazságosságból. A hívő mindezeket a tetteket az örök élet távlataiban szemléli. Ma van XVI. Benedek pápaságának utolsó napja. Adjunk hálát bölcs és alázatos péteri szolgálatáért, Egyházunk iránti szeretetéért, és kérjük a Szentlelket majdani utódáért!

Nagyböjt 3. hete, szerda

Nagyböjtben elkísérjük Jézust Jeruzsálembe, a Golgotára. Jól tudja az Úr, hogy ott mi várja, és tanítványaival is megosztja ezt a titkot: az Emberfiát megcsúfolják, megostorozzák, keresztre feszítik. De Jézus azt is kinyilatkoztatja tanítványainak, hogy nem a halálé az utolsó szó: harmadnapra feltámad. A halálból új élet fakad, ez a húsvét titka, amelyhez ugyanaz a nagyböjti út vezet, amely a Kálváriára vezetett. Ez az a világosság, amely képes új fénybe helyezni mindazokat a helyzeteket, amelyekben vergődünk. Húsvét világossága reményt ad a bűneinkkel szembeni, sokszor kilátástalannak tűnő küzdelmeknek; más fényben látjuk a világ vajúdását, az idős beteg testvéreink szenvedéseit.

Nagyböjt 3. hete, kedd

A farizeusok Mózes ítélőszékében ülnek. Lelki hatalmukat a testvéreiken való uralkodásra és nem az Istennel való kapcsolatok szolgálatára használják. Farizeusok mi is könnyen lehetünk az élet megannyi területén, amikor testvéreink alázatos szolgálata helyett önzésünk kiszolgálását keressük bennük. Jézus másik figyelmeztetése is gyakran vonatkozik ránk: tanítják, de nem teszik. Hajlamosak vagyunk a keresztény tanítás nevében megítélni családtagot, munkatársat, a világot, ahelyett, hogy egy újjal vagy vállvetve mások keresztje mellé odaállnánk! Kik azok, akiket az idei nagyböjtben emberi vergődésükben különösen is segíteni szeretnék? Mindnyájan testvérek vagytok – figyelmeztet Jézus a mai evangéliumban.

Nagyböjt 3. hete, hétfő

Ádám óta mind a mai napig valamennyi nemzedék eltűnt a föld színéről, de közülük mindazok élnek, akiknek szívében Isten kegyelméből gyökeret vert a szeretet. Ők már a szentek közösségében élnek, várva a végső napot, amikor kinyilvánul Isten dicsősége. – Így bátorította Isten népét a feddhetetlen életre az első század végén Szent Kelemen pápa. Szent Péter apostol ezt így fogalmazta meg: a szeretet befedi a bűnöket. Szeretet az Isten, és aki szeretetben marad, az Istenben marad. A szeretet motiválja Isten irgalmasságát, és életet ad azoknak, akik hagyják, hogy szívükben gyökeret verjen. Ők már Istenben élnek, maguk is az irgalmasság gyermekei, nemzedékük örökké megmarad.

Nagyböjt 2. hete, szombat

Isten, a mi szerető Atyánk, mindig a javunkat akarja. Soha nem tanácsol olyat, ami nem a hasznunkra válna. És törvényeinek teljes követésére Jézusban példát is ad számunkra. Hiszen Jézus nemcsak másokat buzdított az ellenségszeretetre, hanem maga adott példát belőle. Szeretetből a legszörnyűbb szenvedések közepette, mindnyájunkért életét adta, és nem szűnt meg ellenségeiért imádkozni a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Szavai ránk is illenek, valahányszor hagyjuk, hogy az erőszak, a bosszúállás, a tudatos rosszakarat elhatalmasodjanak lelkünkben. A gyógyulásnak nincs más útja, mint az imádság, a megbocsátás, a szeretet útja. Aki rálépett, Isten útján jár.

Nagyböjt 2. hete, péntek

Minden szentmisének elengedhetetlen része a felajánlás, amikor kenyeret és bort helyezünk az oltárra, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ünnepi szentmiséken a ministránsok gyűjtik az adományokat. Az evangéliumban Jézus arra figyelmeztet, hogy a legszebb adomány a béke, az egységre törekvés, a felebaráti szeretet és tisztelet ajándéka. A törvény külső szabályait a szív mélyébe írja az Úr: már az is méltó az ítéletre, aki haragszik testvérére. Minden szentmise felajánlása alkalmas pillanat arra, hogy megvizsgáljuk, mennyire törekedtünk Isten újszövetségi törvénye szerint élni? Mart amilyen mértékkel mértek másoknak, nektek is olyannal fognak mérni, – teszi hozzá Jézus máshol.

Nagyböjt 2. hete, csütörtök

Egy 14. századi domonkos misztikus azt írja, hogy az embernek két otthona van: egyik itt a földön, a másik a mennyben. Oda az út öt ajtón vezet. Jézus öt sebe ez az öt ajtó. Azon keresztül igyekezzünk bejutni az örök életre. Az ajtóban a Szentlélek áll, és segít bennünket, hogy hittel, és reménykedő örömmel kopogtassunk ezeken a megszentelt drága ajtókon. Éljen mindnyájunkban a vágyakozás a Krisztussal való szorosabb közösségre! A mostani nagyböjt gyakorlatain keresztül is benne igyekezzünk elmerülni. Aki ezen ajtók előtt áll, biztos lehet abban, hogy földi útján nem téved el. Egy napon bebocsátást kap majd a mennyei hajlékba.

Nagyböjt 2. hete, szerda

A pusztai vándorlás nemzedékének hitetlensége tőlünk sem áll messze. Ha Isten létezik, mutatkozzon be, írja nevét a Himalája csúcsára, büntesse meg a gonosztevőket, szálljon le a keresztről. Ehelyett eljön Jézus, a szerető Istenről prédikál, és azt várja, hogy viszontszeressük. Ez a jel, miközben mi a magunk által elképzelt jelet várjuk. Mekkora félreértés! Számunkra sem adatik más jel, mint Jónásé volt. Nem tett mást Ninivében, mint hirdette a megtérést. Nem volt csoda, nem voltak megfellebbezhetetlen, szenzációs bizonyítékok, hacsak az nem, hogy szavára mindenki megtért. Nagyböjt kezdetén mi is hallottuk a felhívást: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

Nagyböjt 2. hete, kedd

Minden filozófiai és teológiai magyarázaton túl, Jézus arra tanított, hogy Isten a mi Atyánk! A pogányok azt gondolják, hogy minél többet szólítják, annál inkább uralkodhatnak rajta. Sokszor mi magunk is ilyen pogány módon imádkozunk: amikor és amennyire szükségünk van rá, megtaláljuk. És vigyázzon magára, ha nem úgy viselkedik, mint ahogyan elvárjuk! Ne utánozzuk őket, – sürget Jézus. Elegendő, ha csöndben, bizalommal Istenhez emeljük a szívünket: Miatyánk! Az egymást szerető szíveknek egy szó, egy tekintet, egy kézfogás is elég. Ne csak a mindennapi kenyeret kérjük tőle, hanem a bűnbocsánatot, sőt, a gonosz lélek fölötti diadalt is kérjük tőle, mert azt is képes megadni!

Nagyböjt 2. hete, hétfő

Megdöbbenve állapítjuk meg olykor, hogy mily rövid az élet. Észre se vettük, és már itt a vége. Az evangélium erre figyelmeztet: egy napon valamennyiünknek meg kell jelennünk az Úr ítélőszéke előtt. Ott leszünk majd együtt: hívők, nem hívők, szegények és gazdagok, hogy számot adjunk tetteinkről. És mi alapján fog Isten megítélni bennünket? A szeretetünk mértéke szerint, mert szeretet az Isten, – amint Szent János apostol szavait időzve, első enciklikájában XVI. Benedek pápa is hangsúlyozza, és hozzá teszi: a legigazságosabb társadalom sem nélkülözheti az egyháznak ezt a karitatív tevékenységét, mely Isten végtelen, ingyenes szeretetéből táplálkozik. Legyünk egymás iránt hiteles tanúi és találékony napszámosai a szeretet Istenének!

Nagyböjt 1. hete, szombat

Megtérés és öröm, – ez a két fogalom hatja át a mai evangéliumot. Kövess engem, – mondta Jézus a bűnösnek, a mindenki által megvetett vámosnak. Lévi pedig követte. Lehetséges a megtérés, mindenki számára lehetőség van az újrakezdésre, még számomra is most, ebben az idei nagyböjtben. Nem azért vagyunk-e mások iránt előítéletekkel és kétségekkel, mert magunkból kiindulva tudjuk, hogy milyen nehéz, szinte kilátástalannak tűnő az őszinte megtérés útja? Elhatározzuk, hogy szentek leszünk, többet imádkozunk, ha kell áldozatot vállalunk, és még abban az órában vétkezünk. Mekkora megerősítés mindnyájunk számára Jézus szava: nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Ragadj ki Uram az önzésemből!

Nagyböjt 1. hete, péntek

Keresztelő János tanítványai nem értettek valamit és Jézushoz mentek válaszért. Lám, milyen bölcsek voltak, és számunkra is példát adnak, hogy ha valamit nem világos, tárjuk Jézus elé. Mi is keressük fel gyakrabban Jézust, és legelőször Vele beszéljük meg problémáinkat. Jelen esetben a tanítványok kérdése a böjtre vonatkozik. A farizeusok a törvény előírásait is meghaladva, mindenki másnál lelkiismeretesebben böjtölnek. Az apostolok miért nem? Mert velük a Vőlegény, akit a próféták hirdettek, és akire a farizeusok is vártak. Velünk a Vőlegény, a Krisztus! Ezért legyen a nagyböjt számunkra az önmegtagadások közepette is, mindenek előtt a Vele való bensőséges, örömteli találkozás ideje, a Vőlegény iránti szeretetből.

Nagyböjt 1. hete, csütörtök

„Missziós küldetésüket konstantinápolyi indításra kezdték el, de később arra törekedtek, hogy munkájukhoz megnyerjék a római Apostoli Szentszék jóváhagyását, mert ez az Egyház egységének látható központja. Így építették az Egyházat, szem előtt tartva annak egyetemességét, azaz egységét, szentségét, apostoliságát és katolikus voltát. Missziós jelszavuk volt: ’hogy mindnyájan egy legyenek’, amint az Krisztus főpapi imájában elhangzott. Hasonlóképpen a zsoltáros szavai: ’Dícsérjétek az Urat minden népek, áldjátok minden nemzetek’. Nekünk, ma élő embereknek az ő apostolkodásuk ökumenikus jelentőségű felhívás is: kiengesztelődve vissza kell állítanunk a békét és az egységet, amelyen a Cirill és Metód utáni időben oly súlyos csorba esett.” (Részlet II. János-Pál pápa Slavorum apostoli kezdetű enciklikájából 13.)

Hamvazószerda

XVI. Benedek pápa idei nagyböjti üzenete a Hit Évéhez kapcsolódik: A szeretetben való hit szeretetet ébreszt. „Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk” (1Jn 4,16) Ma a pápai üzenetből való következő részlet segítse elmélkedésünket:

„Mint Istennek minden ajándéka, így a hit és a szeretet is ugyanannak az egyetlen Szentléleknek a működéséhez vezetnek vissza (vö. 1Kor 13), ahhoz a Lélekhez, mely bennünk azt kiáltja „Abba! Atya! (Gal 4,6), és aki azt mondatja velünk: „Jézus az Úr!” (1Kor 12,3) és „Marana tha!”, „Jöjj el, Uram” (1Kor 16,22; Jel 22,20).

A hit, amely ajándék és válasz, úgy ismerteti meg velünk Krisztus igazságát, mint a megtestesült és megfeszített Szeretetet, mint teljes és tökéletesen ragaszkodást az Atya akaratához, és mint a felebarát iránti végtelen isteni irgalmat; a hit belevési szívünkbe és elménkbe azt a szilárd meggyőződést, hogy ez a Szeretet az egyetlen valóság, amely győz a rossz és a halál felett. A hit arra hív minket, hogy a remény erényével tekintsünk a jövőre, és bizalommal várjuk, hogy Krisztus szeretetének győzelme eljusson a beteljesedésére. A szeretet (karitász) maga léptet be minket Isten szeretetébe, amely Krisztusban mutatkozott meg; e szeretet által tudunk személyesen és egész létünkkel csatlakozni ahhoz az önajándékozáshoz, ahogyan Jézus teljesen és fenntartások nélkül az Atyának és embertársainak adta önmagát. Kiárasztva bennünk a szeretetet, a Szentlélek részesít bennünket Jézus sajátos odaadottságában: az Atya iránti fiúi és minden ember iránti testvéri odaadásában.

E két erény között fennálló kapcsolat hasonlít az Egyház két alapvető szentsége közötti kapcsolatra: a keresztség és az eucharisztia kapcsolatára. A keresztség (sacramentum fidei) megelőzi az eucharisztiát (sacramentum caritatis), azonban arra irányul, amely a keresztény út teljességét jelenti. Ehhez hasonlóan a hit megelőzi a szeretetet, de csak akkor bizonyul igazinak, ha a szeretet koronázza meg. Minden a hit alázatos befogadásából  indul ki („tudjuk, hogy Isten szeret bennünket”), de mindennek a szeretet igazságára kell eljutnia („tudni szeretni Istent és a felebarátot”), amely örökké megmarad mint valamennyi erény beteljesedése (vö. 1Kor 13,13).

Kedves Testvérek! Ebben a nagyböjti időszakban, amikor a kereszt és a feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben Isten szeretete megváltotta a világot és bevilágította a történelmet, azt kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek át ezt az értékes időszakot, élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába, amellyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során. Ezért imádkozom Istenhez, és kérem mindnyájatokra külön-külön és minden közösségre az Úr áldását: XVI. Benedek pápa

Tartalom:

Jézus keresztútja a családban

Keresztutunk szeretethimnusza

Friss hírek:

Hirdetéseink (2019. augusztus 11.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. augusztus 4.)

Templomi hirdetéseink évközi 18. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. június 28.)

Templomi hirdetéseink évközi 17. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. június 21.)

Templomi hirdetéseink évközi 16. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. július 14.)

Templomi hirdetéseink évközi 15. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. július 7.)

Templomi hirdetéseink évközi 14. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. június 30.)

Templomi hirdetéseink évközi 13. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2019. június 23.)

Templomi hirdetéseink ÚrnapjánTovább...

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását Tovább...

„Tárjátok ki a szíveteket”

A MKPK körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéreTovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...