Lorettói litánia invokációinak fontolgatása

Hűséges Szűz
– aki a szíve alatt fogant Igét egész életében szívében őrzi, hordozza, fontolgatja – aki mindig újra befogadja az Igét, ráhagyatkozik az Ígéretre, és nehézségek, szenvedés, érthetetlenség árán is megmarad a ’Legyen’ engedelmességében.
Igazság Tükre
– aki beletekintett a szabadság tükrébe, és nem pusztán hallgatója, hanem megtevője az Igének. Egy hindu szentély előtt függ egy hatalmas tükör, hogy a belépő először az igazság tükrébe tekintve ismerje meg önmagát. Máriára tekintve a Teremtő teremtményében, méltó és igaz módon megláthatta visszaragyogó dicsőségét.
Bölcsesség Széke
– a Bölcsesség – Sophia – akiről a Bölcsesség Könyve szinte megszemélyesítve beszél, így készítve előt a Szentháromság titkának kinyilatkoztatását. A Sophia-, a Logos – a prae-egzisztens Krisztus, aki a Mindenható színe előtt játszadozik öröktől fogva, aki részt vett a teremtésben, – aki második isteni Személyként, a Lélek erejében, a Fényes Felhő által ráereszkedik Máriára, mint trónusra-, székre-, aki engedelmesen hordozza-, s akiről fölemelkedik, és akitől eltávozik, aki azonban mégis az Ő trónusa marad.
Örömünk oka:
Jézus krisztus maga az örömhír, hogy van utunk az Atyához. Ontológiailag, a lét-rendet, sorrendet tekintve, az anya „oka” a fiának. Mária „Legyen” szava időben megelőzi a Fiú „legyen” szavát az Atya akaratára, mely örök, teremtő, boldog, evilágot létbe hívó és fenntartó „Legyen”.
Tiszteletes edény:
– tiszteletre méltó, azaz a benne felragyogó Értéket, szerető meghajlás illeti. Szépsége és az ’Igen’ lehetősége előtt az Isten (angyal) is tisztelettel meghajlik: nem tudtára adja, hogy mi történik vele, hanem beleegyezését kéri. Mária tiszteletre méltó a benne felragyogó Értéktől, attól, Aki betölti – a teremtetlen Kegyelemtől – és Attól, akit körül ölel testével, életével.
Áhitat jeles edénye
– alabástrom edény. a Lélek kenetének, illatának hordozója. A szenvedés által a Lélek jóillatának kiárasztója, -és betölti a házat – az Egyházat – a Kenet illata, – és sietünk keneteidnek illata után….
Titkos értelmű Rózsa – Rosa Mystika
– a király a kiválasztott Szűznek, akiben kedvét leli, akit magáénak akar ismerni, jelül rózsát, az Élet szimbólumát küldi. A Mária jelenéseknél gyakran előforduló hitelességi jel: Guadelupe-ban, Lourdesban stb- Mária, a Mindenható által nekünk adatott jel, a rajta kivirágzó rózsa: Krisztus. Mária Isten Misztériumát virágozza közöttünk: Szeretet az Isten!
Dávid király Tornya
– az egész életében harcoló király, aki életével előképe a Messiás királynak, aki az ígéretet kapja, hogy Ivadékának uralma nem ér véget, – erős várakat épít, magas fürkésző tornyokkal, ahonnan állandóan kémleli a messzeséget, – az ellenség mozdulásait, s ezzel biztosítja a békét. Mária szűzi ébersége oltalom, menedék, az Úr érkezésének várakozására tanít.
Elefántcsont Torony
– a keleti uralkodók győzelmi felvonulásain, elefánt háton, toronyszerűen kiképezett, drága, ékesen faragott elefántcsontból való trónszéken hordozzák az Uralkodót. Ez az elefántcsont torony-szék értékes, fehér, nyilaknak átjárhatatlan, messze emeli a föld porától azt, akit hordoz, aki abban elrejtőzhet, ha megfáradt, aki ebből a magaslatból mindent szemlélhet –
Mária Aranyház
– a salamoni Templom szentélyét hívták így. Salamon újabb ígéretet kap, hogy örök hajlékot építhet az úrnak. Salamon kézzel épített aranyháza elpusztult, de Máriában valóra vált az Ígéret. Mária valóban adicsőséges Szentély. –ahogy Salamon idejében hívták- aranyház – ahol Jahwe neve – Jesuah – kimondódott.
Frigynek szent Szekrénye
– a Szövetség ládája, emberi teremtmény, de a Magasságbeli Ígéretének hordozója a nép között. Rá ereszkedik le a Mindenható jelenlétének Fényes Felhője, bizonyítva, hogy Isten erős népe körében-, s aki szentségtörő kézzel nyúl hozzá – meghal. A Frigyláda sorsa, mintegy Mária sorsának előképe: elől viszik a harcban, de ha babonásan hisznek benne, nem ér semmit. S amikor a Szövetség, jézus Krisztusban beteljesedett, elvétetik, testi valóságában is felvétetik tőlünk, de mindörökre jelzi és hordozza az Istennel kötött szövetséget, – azaz rámutat Jézus Krisztusra.
Mennyországnak Ajtaja
– a jeruzsálemi Templom ékes kapuján át léphettek be a zarándokok az ünnepekre a Templomba. Ez csak ilyenkor volt nyitva. Jézus az új Templom! Isten országa, országlása, Jézus Krisztusban már megkezdődött. Mária „Legyen- Igen” szaván és testének kapuján át lépett be az Örök Logos az e-világba, lett testté! és ugyanakkor Isten országlása, uralma még eljövendő, érkezőben, kiteljesedőben van, a Mária=Egyház Igen szaván át, érkezőben, visszatérőben van az úr!
Hajnali Csillag
– Krisztus a Sol Invictus – a Győzedelmes Nap. Mária a napfelkeltét megelőző, jelző, reményt adó, mindig az égbolton maradó Csillag. Fénye a Nap fényétől van, de már akkor ragyog, Krisztus fényét sugározva, amikor még sötétség és homály borítja a népeket, s ragyog a halál árnyékában ülők felett.
Jótanács Anyja
– a Krisztusról szóló prófécia mondja: Ő lesz a Nagytanács Angyala, a Béke Fejedelme, aki megmondja a nép vezetőinek, mi a Mindenható akarata. Mária pedig az Ő édesanyja, és Fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az Atya akaratát, Mária pedig tanácsolja, biztat: Tegyetek meg mindent, amit mond! Így kell nekünk is egymást a krisztus iránti engedelmességre segíteni!
Teremtőnk Anyja
– Mária, a valóságos Isten és valóságos ember, Jézus krisztus anyja, aki öröktől születik az Atyától, és aki öröktől fogva együtt munkálkodik az Atyával. Hiszen a teljes Szentháromság műve a teremtés, a megváltás, a megszentelés, csak a személyek karakterének megfelelően inkább tulajdonítjuk a teremtést az atyának, a megváltást a Fiúnak, a megszentelést a Szentléleknek. Ez a név, tulajdonképpen azt hirdeti, hogy a Názáreti Jézus valóban Isten, s nem annyira Máriára vonatkozik.
Szűz Virág – Szent Anya
– akiben a terméketlenség ősi félelme, fájdalma csodálatosan megváltást nyer. Máriában, a korábban érthetetlen, sőt megvetett állapot, az állandósult szüzesség, méltóságot nyer, kivirágzik. A szűz és az anya, egyaránt archetipusok, ős-szimbólumok az emberiség tudatában, a szűz az Élet reményét, várakozását, vágyakozását hordozza, az Anya pedig az Életet, mint gyümölcsöt. Máriában mindkét típust szemlélhetjük a maga teljességében.
Krisztus szent Anyja
– Christos – Fölkent. A papokat, királyokat krizmával kenik fel. A krizma, kenet, a Lélek szimbóluma. A prófétákat maga a Lélek keni fel. Krisztust, a papot, prófétát, királyt a Szentlélek keni föl (Jordán) – ugyanaz a Lélek, aki kenetének illatával betöltötte Máriát, – az alabástrom edényt, Máriát, aki nem szakadt el Fölkent Fiától, mert hűségben megarad az Igent-mondásban, belemerül a Kereszthalál és a Föltámadás, valamint a Pünkösd misztériumába, állandóan növekedve az anyaságban. Mária minden krizmával megkent, Lélekkel felkent anyja lett az idők végezetéig.
Szeplőtelen Szűz Anya
egészen szép vagy Mária, és az áteredő bűn, – a környezetszennyerződés és a személyes bűn árnyéka sem vetődik osztatlanszívű Istenhez tartozásodra, sem ösztönösség nélküli anyai szeretetedre. Mária, az új Éva, az új ősanya, aki új döntést hozhatott érettünk.    , Isten ugyanazt a bűn előtti szabadságot adja meg neki ehhez a döntéshez, mint az első Évának. Ezért lett Mária, Éva nevének Ave-ra, visszájára fordítója: áldás.
Pátriárkák Királynéja
– mert Máriában érvényre jut az ősi Ígéret, az ős-evangélium, hogy az Asszony Ivadéka- krisztus, megrontja a kígyó fejét. Ezért volt olyan fontos, hogy kit választ királynéjának/menyasszonyának/ élete társának Jákob, – ezért szolgált kétszer hét évig Ráchelért, aki krisztus egyik ősanyja, – ezért vlt az istenhez tartozó hűség jele, hogy Izsák, az igérehez hű rokonságból nősül, s amikor megpillantja a távolból érkező Rebekát, felismeri benne szíve királynéját, az Ígéret továbbhordozóját.
Próféták királynéja
– mert a próféták jövendölései mutatnak rá, mint Isten adta jelre: Ime, a szűz méhében fogan és Fiat szül, és Emmánuel lesz a neve! Mert a próféta az, aki Isten látásmódjával értelmezi a múltat, a jelent és a jövőt. Mária, miközben szívében fontolgatja az Igét, tanulja ezt a látásmódot, és életével példát ad arra a boldogságra, amit azok nyernek el, akik valóra váltják az Igét. Mária, Krisztusnak, a papnak, prófétának és királynak leghívebb követője, aki részt vesz Fia áldozatában, aki bemutatja Fiát a Templomban, aki életével rámutat Krisztusra, és ott áll a Kereszt trónusa alatt.
Vértanuk királynője
– a legteljesebb szeretet egyben a legérzékenyebb, a legmegsebezhetőbb szeretet is. Mária életét égigkíséri a prófécia beteljesedése: Lelkedet tőr járja át! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja övéiért. S nincs nagyobb fájdalma, mint aki látja szenvedni azt, Akit Szeretetben fogant, Szeretetben hordozott, Szeretetben szült, - Mária úgy tanul felnőni az önmagát áldozatul szentelő Fiához, hogy megélli és elfogadja az Ige felfoghatatlanságát, másságát, sőt a neki szóló rendreutasításait: Nem tudjátok, hogy Atyám házában a helyem? – Asszony, mi közünk egymással?! Asszony, íme a te fiad!

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...