2013 – a Hit Éve egyházközségünkben

Január 20-án megkezdődött a keresztények egységéért imahét, melynek mottója Mikeás próféta könyvéből való: „Mit kíván tőlünk az Isten?” (Mikeás 6, 6-8 alapján) Majd ugyancsak januárban, „A migráció a hit és a remény zarándokútja” –  mottóval tartottuk meg az elvándorlók és menekültek 99. világnapját.

Január 26-án volt az idei első temetés az altemplomunkban. Azóta harminchárom temetést jegyeztünk be idén az anyakönyvbe. Kérjük a Megváltót, adjon örök üdvösséget szeretett elhunytjainknak!

Február 11-én, mindenkit megdöbbentett a bejelentés, miszerint lemondott hivataláról XVI. Benedek pápa. A Szentatya lemondása február 28-án lépett hatályba. Ezen a napon az esti szentmisét hálaadásul XVI. Benedek pápa legfőbb pásztori szolgálatáért ajánlottuk fel.

Február 24-én templomi gyűjtést tartottunk a katolikus iskolák javára. A katolikus iskolák javára templomunkban megtartott gyűjtés eredménye 108.390 Forint.

Február végén az egyik családtól új, nagy teljesítményű porszívót kapott a templomunk. Az esztendő folyamán több egyéb, egyéni felajánlás is érkezett: így az egyik Kedves Hívünk nagylelkű adományából az oltárokon megújultak a takaróterítők. Másvalaki gőztisztítót ajándékozott a templomnak, ismét más pedig öt asztalt és tíz kárpitozott széket adományozott a templomnak. Mindnyájuknak ezúton is köszönetet mondok.

Március 3-tól egy héten át az elmúlt években kialakult szokást folytatva az idei nagyböjtben is tartós élelmiszereket gyűjtöttünk rászoruló testvéreinknek. Szép számmal gyűltek össze felajánlások, melyeket a hajléktalanok között osztottunk ki.

Március derekán, egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát főtisztelendő Jánosa Domonkos plébános úr, a Vizivárosi Szent Anna templom plébánosa vezette.

Március 12-én kezdődött a pápaválasztó konklávé. Mindnyájan még buzgóbban imádkoztunk, hogy a bíborosok minden emberi tekintetet félretéve, szabadon, a Szentlélek sugallatait követve válasszák meg XVI. Benedek pápa utódát. Március 13-án lépett a Szent Péter bazilika erkélyére a frissen megválasztott Ferenc pápa.

Március 17-én, a Szentföldön élő katolikusok támogatására megtartott gyűjtésen, Kedves Híveink 35. 760 forintot adományoztak.

Március 30-án, a nagyszombati szertartás keretében volt templomunkban idén az első keresztelés, amely felnőtt keresztelés volt. Idén tízen részesültek templomunkban, a szent keresztségben, közülük hárman felnőttek voltak.

Április 8-án, és 9-én zajlott az elsősök általános iskolai beíratása. Szeptember 1-jétől felmenő rendszerben, órarendbe illesztve, a szülők kérése szerint erkölcs-, vagy hitoktatáson vesznek részt az első és ötödik osztályos gyermekek. Húsz elsős, és hat ötödikes diákot írattak be szüleik hittanra.

Április közepén a Lukin Eszter vegyes kar énekelt templomunkban.

Április 21-e volt idén a hivatások világnapja, melynek mottója: A hivatások a hitre épülő remény jelei. Hivatásának alakulásáról Zics Ildikó szociális testvér vallott.

Idén május 11-én ismét volt Élő Rózsafüzér zarándoklat, ahol egy zarándokcsoport Budapest kerületéből húsz kilométeres szakaszt gyalogol végig. A mi szakaszunk befejező szentmiséjét Böjte Csaba ferences szerzetes mutatta be a remetei bazilikában.

Május 18-án, a Szociális Testvérek fogadalomtételét ünnepeltük templomunkban. Az ünnepi szentmisét Udvardy György pécsi megyéspüspök úr mutatta be.

A Biblia-kör tagjainak kezdeményezésére aláírásgyűjtésbe kezdtünk, hogy az illetékes hatóságok telepítsenek gyalogosátkelőt a templom és az önkormányzati okmányiroda közé. Híveink érdeklődése olyan nagy volt, hogy a kitett ívek pillanatok alatt megteltek. A kezdeményezés nem járt sikerrel.

Pünkösdkor az egyházközségi majálist már a plébánia előtti, újonnan térkövezett teraszon rendezhettük meg. Az évek óta tervezett felújítás mellett a plébániához tartozó garázs is új tetőt kapott.

Úrnapján tartottuk a gyermekek elsőáldozását. A francia közösségben öt, a magyar közösségben négy gyermek készült az első szentáldozásra. Ők kísérték az úrnapi körmenetben az Oltáriszentséget. Ez évben is művészien elkészített virágszőnyeg vezetett az igényesen feldíszített oltárokhoz.

A Hit Évének keretében, június 2-án, Úrnapján, délután öt órakor a világ minden működő katolikus templomában szentségimádás volt Ferenc pápával közösségben. Így volt ez nálunk is.

Június 16-án, vasárnap, az esti hat órai szentmisében bérmálás volt templomunkban. A szertartást Székely János püspök úr vezette. A huszonöt bérmálkozó közül tizenhét a magyar, nyolc a francia közösség tagja volt.

Június 22-én emléktáblát helyeztünk el templomunk falán, Slachta Margit szociális testvér, rendalapító tiszteletére, aki a Szentlelket akarta leesdeni az embertelenné vált világra. Ezért adományozta nagylelkűen egyházközségünknek azt a telket, amelyen ma templomunk, és a plébánia áll.

Nyáron francia cserkészeket fogadtak be híveink.

Ugyancsak nyáron megtisztították és felújították a templom csatornáit, továbbá kijavították a tető halaszthatatlan hibáit.

Nyár végére elkészült az altemplomhoz vezető támfal.

Az úgynevezett „Péter-fillérek” templomi gyűjtés a Szentszék szándékaira 49.565 forint adományt hozott.

Július derekán, a brazíliai Rio de Janeiróban megkezdődött a XXVIII. Ifjúsági Világtalálkozó Ferenc pápával. Az imádságos együttlétre többszázezer fiatalt, köztük magyarokat is vártak. A találkozó mottója: „Tegyétek tanítványommá mind a népeket!” A találkozó idején fokozottan imádkoztunk a fiatalokért.

Nyáron két házasságkötés volt templomunkban. Sok boldogságot kívánunk a házaspároknak!

A nyári hónapokban többen, önálló elhatározásból, szabadidejükben a templom környékét és az altemplomot rendbe tették. Heteken át, szinte minden nap a templomkertben szorgoskodtak. Munkájuk eredménye látványos.

Azokban a napokban engedtük le, takarítottuk meg a két körcsillárt, és kicseréltük az izzókat az egyik Kedves Hívünk által felajánlott takarékos égőkre.

Plébániai zarándoklatot indítottunk Pilisszentkeresztre, Pilisszentlélekre, Csobánkára és Pomázra. A Pálos romoknál imádkoztuk el a zsolozsmát, amit itt a templomban, közösségben, minden péntek reggel együtt imádkozunk.

Július utolsó napjaiban „Jézus élete képekben” címmel kiállítás nyílt templomunkban. Az alkotásokat Fecske Orsolya szociális testvér készítette.

Augusztus 14-ről 15-re virradóan országos éjszakai engesztelést tartottak a Szent István bazilikában. Éjfélkor szentmisével köszöntötték Nagyboldogasszony ünnepét, imádkoztak hazánkért és a magyarságért. Az eseményen mi is többen részt vettünk.

Egyházközségünk területén, szeptembertől, óvodástól gimnazista korosztályig, tizenkét csoportban indult hitoktatás.

Ferenc pápa szeptember 7-ére, Szűz Mária, Béke Királynője születésnapjának vigíliájára az egész Egyház számára böjt- és imanapot hirdetett Szíria, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. – Mi is imádkoztunk erre a szándékra.

Szeptember 20-án, és 28-án, templomtakarítást rendeztünk a vizitáció előtt.

Október 4-6-ig főpásztori vizitáció volt egyházközségünkben. Erdő Péter bíboros úr képviseletében a világszerte élő magyar katolikusok főpásztora, Cserháti Ferenc püspök úr látogatott el hozzánk. A püspöki vizitáció a találkozás ünnepe, a lelkipásztori gondoskodás egyik fontos eszköze. Cserháti Ferenc püspök úr meglátogatta a plébániánk területén működő kórházat, szociális otthont, szerzetesi intézményt, betegeket áldoztatott, együtt imádkozott az Oltáregylet tagjaival és találkozott az egyházközség különböző csoportjainak képviselőivel. Október 6-án, 10 órakor, a magyar és a francia ajkú hívek közös szentmiséje zárta a vizitációt. A szentmise után mindnyájan agapén vettünk részt, majd a plébánián a Püspök úr közös ebéden találkozott a Képviselőtestület tagjaival.

A vizitációra elkészült templomunk temetői szabályzata. Az előttünk álló 2014-es esztendő fontos feladata lesz az abban foglaltak megismertetése a Kedves Hívekkel. Az Országgyűlés még évekkel ezelőtt, 2006-ban, szempontrendszert fektetett le, és határozott a helyi temetői szabályzatok a szerint történő megalkotásáról. Régi adósságunkat sikerült tehát behozni.

Október 19-én Angelo Amato bíboros úr a Szent István bazilikában boldoggá avatta Sándor István szalézi vértanút. Az ünnep előestéjén, mi is többen, közös virrasztáson vettünk részt a Bazilikában.

Idén a missziók javára megtartott templomi gyűjtés eredménye 43 040 forint volt.

Október végén leszerelték a templom mennyezetére felfogatott, használaton kívüli radiátorokat. Új fűtőelemeket szereltek fel a hittanterembe és a kápolnába.

Az altemplom pillérei lambériát kaptak.

Végül felszedték és új elemekkel leburkolták a meglehetősen rossz állapotú, csúszós, veszélyes főlépcsőt.

Az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon halmozottan fogyatékos lakóinak megsegítésére, Szent Erzsébet ünnepének közeledtével, idén is ágyneműket gyűjtöttünk. Híveink számos nagylelkű felajánlást tettek.

November 3-án érdeklődés kísérte a gitáros fiatalok által bemutatott beat-misét.

November 16-án, plébániai zarándoklatra indultunk Székesfehérvárra. Ott megtekintettük a királysírokat, a székesegyházat, a belvárosi templomokat, az egyházmegyei múzeum Szent István kiállítását, majd ellátogattunk a fehérvárcsurgói kastélyhoz.

Krisztus Király ünnepével befejeződött a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójára, XVI. Benedek pápa által elindított Hit Éve. Hálát adtunk a hit ajándékáért és a kapott kegyelmekért.

Adventben, minden szombat délután közös, missziós gyertyagyújtás volt a hűvösvölgyi végállomáson. Az adventi koszorún az első gyertyát idén is egyházközségünk gyújtotta meg.

Advent hétköznapjain a szentmiséket idén is hajnalban, hat órakor, zsolozsmával tartottuk. A szentmisét követően közös reggeli várta a plébánián a résztvevőket.

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendeztük a „szállást keres a Szentcsalád” lelkiségi programot.

A karácsonyi lelki felkészülés egyik fontos mozzanata volt az adventi lelkigyakorlat, melyet idén – tekintettel arra, hogy Ferenc pápa a legközelebbi rendkívüli püspöki szinódust a családoknak szentelte –, egy család tartotta. Dancsok Tamás és Edina három elmélkedése a házasságra készülőknek, és a gyakorló házasoknak egyaránt értékes gondolatokat fogalmazott meg.

Az említett rendkívüli püspöki szinódusra készülve Ferenc pápa harmincnyolc kérdésből álló kérdőívet intézett a hívekhez. A hétfői Biblia körben beszélgettük át ezeket a kérdéseket.

A Magyar Katolikus Egyház karitatív intézményeinek javára templomunkban megtartott gyűjtés eredménye 82 860 forint volt.

December első hetében elvittük az Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonba a Híveink által felajánlott ágyneműket. A fogyatékos gyermekek és gondozóik hálás szeretettel köszönték meg az adományokat.

Az esztendő utolsó napján szeretnék hálás köszönetet mondani azoknak a Testvéreinknek, akik pontos, igényes munkájukkal az egyházközség mindennapi működéséhez hozzájárulnak. Köszönetet mondok a Horváth János úr vezette Képviselőtestület tagjainak. Ugyancsak köszönet illeti Gulyás Évát a sekrestyési szolgálatáért. Köszönet az irodai feladatokat ellátó Simon Ágnesnek. Köszönet a templom díszítésért Édl Adriennek, köszönet a templom takarításért a Hatvani házaspárnak, a könyvelésért Timár Tamásnak. Megköszönöm továbbá a négy hitoktató, a többi négy sekrestyés és egy templomdíszítő Testvérünk és a kántor úr szolgálatát. Hálás köszönet az Önkormányzatnak az idén is juttatott jelentős támogatásért.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2018. október 28.)

Templomi hirdetéseink az évközi 30. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 21.)

Templomi hirdetéseink az évközi 29. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. október 14.)

Templomi hirdetéseink az évközi 28. vasárnaponTovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Hirdetéseink (2018. október 7.)

Templomi hirdetéseink az évközi 27. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 30.)

Templomi hirdetéseink az évközi 26. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 23.)

Templomi hirdetéseink az évközi 25. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 16.)

Templomi hirdetéseink az évközi 24. vasárnaponTovább...

Hirdetéseink (2018. szeptember 9.)

Templomi hirdetéseink az évközi 23. vasárnaponTovább...

Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 25. világnapjára Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...