Szentségek kiszolgáltatása
járványveszély idején

Az MKPK 650/2020. sz. liturgikus mellékletének módosított változata

A nyilvános liturgiák

A nyilvános liturgiák (szentmisék, zsolozsmák, keresztutak, litániák, rózsafüzérek, megáldások, ünnepélyes házasságkötés) 2021. március 8-tól, hétfőtől a rendelkezés visszavonásáig szünetelnek. A már felvett miseszándékok a nép részvétele nélkül (sine populo) engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. A televízióban vagy online közvetített szentmisék főleg vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kísért szentmisék legyenek, amelyek éppen a sajátos – közvetített – részvétel miatt természetesen végezhetőek a nép részvételével bemutatott (cum populo) mise szövegeivel. Ha lelkipásztori szempontból alkalmas, tartható homília a szokott módon. A közvetített misékben a miséző ajánlja a lelki áldozást azok számára, akik nem lehetnek jelen fizikai módon a szentmisén. Erre a saját áldozása után buzdítsa a híveket, elimádkozva velük például ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak
szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A bűnbocsánat szentsége

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-,
mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen
különös törekvéssel küzdesz)
meg nem bántalak
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot
a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,
legyetek velem! Ámen.

Betegek kenete

Fontos, hogy a betegek lelkipásztori ellátásával és ehhez kapcsolódóan a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban mindig a hatóságok előírásait kövessük. A megkenés egyetlen testrészen is elegendő, elmondva hozzá a szent kenet teljes formuláját (vö. CIC 1000. k.). Közvetlenül a kenet feladása előtt és után a kézfertőtlenítés kötelező! Karantén alatt lévő betegnél alapvetően a telefonon keresztüli lelkipásztori segítségnyújtás megengedett, de feloldozás ezen a módon nem lehetséges. Felszólíthatjuk a tökéletes bánat felindítására előre mondva a bánatot felindító imát. Szükséghelyzetben a megfelelő óvintézkedések vagy védőöltözet használatával adható a szent kenet. Amennyiben a védőfelszerelés vagy hatósági előírások nem engedik a kenet kézzel történő adását, a jog lehetővé teszi (CIC 1000. k. 2. §), hogy azt alkalmas eszköz segítségével vigyük fel a betegre (pl. egyszer használatos fültisztító pálcika). Covidos beteg ellátása csak előzetes ordináriusi engedéllyel lehetséges. Ezt az engedélyt megbízásom alapján a vezető kórházlelkész is megadhatja.

Temetés

Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben (max. 50 fő) tartsák meg a temetést. A résztvevők létszámát állami rendelkezés korlátozhatja. A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín. A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait. A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát viszont előre közöljük a hozzátartozókkal). A temetési mise ugyanúgy, sine populo, vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.

Budapesten, 2021. március 5.

Friss hírek:

Hirdetéseink (2021. szeptember 26.)

Templomi hirdetéseink évközi 26. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa üzenete…

az elvándorlók és menekültek 107. világnapjára Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 19.)

Templomi hirdetéseink évközi 25. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 12.)

Templomi hirdetéseink évközi 24. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. szeptember 5.)

Templomi hirdetéseink évközi 23. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 29.)

Templomi hirdetéseink évközi 22. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 22.)

Templomi hirdetéseink évközi 21. vasárnapján Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 15.)

Templomi hirdetéseink Nagyboldogasszony ünnepén Tovább...

Hirdetéseink (2021. augusztus 8.)

Templomi hirdetéseink évközi 19. vasárnapján Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje Tovább...

A MKPK körlevele…

…Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére Tovább...

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Tovább...

Járvány megelőzése (2020. március 5.)

Az MKPK és az NNK felhívása Tovább...

Ferenc pápa üzenete a missziós világnapra

Az Egyház 1926 óta minden év október utolsó előtti vasárnapján a missziókért és hithirdetőkért imádkozik Tovább...

Jótékonysági hangverseny
(2019. szeptember 21.)

Mága Zoltán jótékonysági hangversenye templomunkban Tovább...

Ferenc pápa üzenete

a betegek 27. világnapjára Tovább...

Az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele

Mohos Gábor pápai káplán urat iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki Tovább...

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus

Kongresszusért Tovább...

Pápai üzenet

Őszentsége Ferenc Pápa üzenete a Béke 50. Világnapjának ünnepére Tovább...